درباره بنیاد

بیشتر بدانید

در این فاصله کوتاه
و توان ناکافی
زیباترین اتفاق
جاودانه نبودن است